Physio Sport Therapy Academy

"Scientia Omnia Vincit"

Contact și Informații
E-mail: academiaphysiotherapy@gmail.com
Telefonic: 0770277369 (Luni-Vineri 14:00-16:00)

Politica de confidențialitate

 

Informații generale despre utilizarea datelor cu caracter personal

Datele personale introduse de utilizatorii site-ului sunt folosite în mod strict doar pentru scopul pentru care au fost furnizate, datele de contact furnizate sunt utilizate pentru a răspunde solicitărilor dvs.

Conform Regulamentului UE nr 679/2016,privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, aplicat în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 Mai 2018, este necesar să fie înțelese obligațiile și drepturile fiecăruia dintre părți, fie controlor, operator, angajat, fie utilizator, beneficiar.

Datele personale reprezintă orice informație prin care se poate identifica direct sau indirect o persoană, prin referire la diverși factori precum aspecte alte identității sale fizice, economice, psihologice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor personale reprezintă ansamblul de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal precum: colectarea, înregistrarea, stocarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, blocarea, ștergerea sau distrugerea lor.

Consimțământul reprezintă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, prin care persoana vizată acceptă printr-o declarație sau acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 •         Politica de confidențialitate:

Physio Sport Therapy Academy garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal, angajându-se să nu vândă, să nu divulge, să nu publice informații fără acordul proprietarului. Orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare. Condiții de legitimitate privind prelucrarea datelor Consimțământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:
a) când prelucrarea este necesară în vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor masuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
b) când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate ori a unei alte persoane amenințate;
c) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului;
d) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terțul căruia îi sunt dezvăluite datele;
e) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terțului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate;
f) când prelucrarea privește date obținute din documente accesibile publicului, conform legii;
g) când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, iar datele rămân anonime pe toata durata prelucrării.
Încheierea operațiunilor de prelucrare
La încheierea operațiunilor de prelucrare, dacă persoana vizată nu și-a dat în mod expres și neechivoc consimțământul pentru o altă destinație sau pentru o prelucrare ulterioară, datele cu caracter personal vor fi:
a) distruse;
b) transferate unui alt operator, cu condiția ca operatorul inițial să garanteze faptul că prelucrările ulterioare au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea inițială;
c) transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică.
Prelucrarea datelor cu caracter personal având funcție de identificare
Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:
a) persoana vizată și-a dat în mod expres consimțământul.
b) prelucrarea este prevazută în mod expres de o dispoziție legală.
Clienții, partenerii și colaboratorii Physio Sport Therapy Academy sunt mentinuți în baza de date a organizației pana la exprimarea scrisă a dorinței lor de retragere/distrugere a datelor lor cu caracter personal.

 

 •         Protectia datelor cu caracter personal 

Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare, de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat în mod expres consimțământul, sau prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziție legală.

Prin accesarea, vizitarea sau utilizarea website-ului, vă exprimați explicit acordul privind Protecția datelor cu caracter personal.  Protecția datelor dumneavoastră personale reprezintă una dintre prioritățile asociației noastre. 
Vă informăm că Physio Sport Therapy Academy, este operator de date cu caracter personal, înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Physio Sport Therapy Academy,  prelucrează în condițiile legii, datele următoarelor persoane fizice: cursanți, experți, formatori, instructori, în vederea prestării serviciilor de instruire pentru realizarea obiectului principal de activitate, respectiv: organizare cursuri de specialitate. Prelucrarea de date cu caracter personal se face cu bună credință, pentru scopuri legitime, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea tehnică a datelor, în măsura în care datele personale sunt dezvăluite altor entități selectate de asociație pentru prestarea anumitor activități sau servicii (ex. Autoritatea Națională pentru Calificare, Universități afiliate), acest proces se produce numai în condițiile asigurării confidențialității și siguranței datelor cu caracter personal. 
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, angajaților asociației, împuterniciților operatorului, alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele asociației (ex: avocați, consultanți, expert-contabil, auditori), parteneri din proiect ai asociației, organelor de poliție și autorităților judecătorești (la solicitarea acestora) sau altor persoane fizice sau juridice.

Prin înscrierea la Newsletter vă manifestați acordul asupra înscrierii în baza de data a site-ului nostru, fiind de acord să primiți din partea Asociației newsletter lunar evenimentele curente și a unor mesaje publicitare.

În cazul în care nu doriți primirea de mesaje publicitare din partea Asociației acest lucru se poate face prin accesarea link-ului privind dezabonarea din cadrul newsletter-ului sau în scris prin e-mail la adresa AcademiaPhysioTherapy@gmail.com
Conform Regulamentului UE GDPR 679/2016 drepturile persoanelor vizate sunt:

 

 • Dreptul de a fi informat de către operator că datele sale au fost colectate la momentul colectării și ce se va întâmpla cu acestea, în ce scop sunt prelucrate, cui le-ar putea dezvălui, care sunt consecințele refuzului de a furniza date.

 • Dreptul de acces la date în mod gratuit, la cerere, o singură dată într-un an pentru a primi confirmarea din partea operatorului că datele sunt sau nu prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în cazul în care prelucrează date cu caracter personal ce privesc solicitantul, să îi comunice acestuia într-o formă inteligibilă

  • informații referitoare la scopul prelucrării, datele avute în vedere și destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele;

  • informații cu privire la originea datelor și principiile de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

  • informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție și condițiile în care pot fi exercitate;

  • informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.

 • Toate informațiile de la punctul anterior pot fi solicitate de către persoana vizată printr-o cerere în scris, datată și semnată, specificând adresa la care dorește să primească informațiile, fie poșta electronică, fie printr-un serviciu de corespondență prin care să se asigure că predarea i se va face numai personal.

 • Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea opțiunilor solicitantului.

 • Dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, anonimizarea sau ștergerea datelor care nu sunt conforme, mai exact sunt incomplete sau inexacte.

 • Dreptul de a se opune în orice moment ca datele care o vizează, să fie prelucrate în scop de marketing, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți în acest scop.

 • Dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea deciziilor care produc efecte juridice în privința sa, adoptată pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, destinată să evalueze aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul, etc.

 • Dreptul de a transfera datele personale de la un furnizor de servicii la altul.

 • Dreptul de a se adresa autorităților competente în cazul încălcării de către operator a drepturilor lor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și pot reclama nerespectarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă.

 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la A.N.S.P.D.C.P (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) din B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax +40.318.059.602, adresa de email anspdcp@dataprotection.ro

 

Drepturile Utilizatorilor în cadrul reglementării GDPR:

 

Recomandăm utilizatorilor să se informeze asupra dreptului de acces la datele care se colectează, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție, articolele 12-13 din reglementarea GDPR, accesibil aici: http://www.privacy-regulation.eu/ro/

 

Vă rugăm să accesați și să citiți și pagina de Termeni și condiții a acestui site!

 

 

 

 


Netopia Payments